Hoe is de luchtkwaliteit in Nederland?

Hoe is de luchtkwaliteit in Nederland?

Als we kijken naar de luchtkwaliteit in ons land, dan kunnen we ten eerste stellen dat de lucht tegenwoordig schoner is dan vroeger. Dit kan vastgesteld worden omdat de kwaliteit van onze lucht al vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw gemeten wordt. Specifiek wordt dan gemeten hoeveel schadelijke stoffen er in de lucht aanwezig is. In vroeger tijden waren vooral dioxide, grof stof en benzeen een erg groot probleem. Omdat er de afgelopen jaren nogal wat maatregelen genomen zijn, is de gemiddelde concentratie van genoemde stoffen de afgelopen jaren sterk gedaald.

Impact van lage luchtkwaliteit

De kwaliteit van de lucht in ons land is ook goed af te lezen aan de natuurgebieden in ons land. Als sprake is van veel zwaveldioxide bijvoorbeeld, dan verzuren de natuurgebieden. Gelukkig is ook dit tegenwoordig veel minder het geval. Dit heeft onder meer te maken met een andere manier van koken, omdat tegenwoordig sprake is van zwavelarme brandstoffen die worden gebruikt tijdens het koken waardoor ook de industrie door allerlei maatregelen minder zwavel uitstoot.

Berekening luchtkwaliteit

Tegenwoordig wordt bij de monitoring van de luchtkwaliteit in ons land met name gekeken naar de concentratie van stikstofdioxide en fijnstof. Om een goed beeld te krijgen wordt erop liefst 320.000 verschillende plaatsen in ons land gemeten en op basis van die resultaten wordt een berekening gemaakt van de kwaliteit van de lucht in ons land. De berekening wordt gemaakt door het NSL, het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit.

Waardes

Kijken we naar de gemiddelde waarden van deconcentratie van fijnstof en stikstofdioxide in ons land, dan liggen de waardes onder de norm ten opzichte van de afgelopen jaren. Dat betekent ook dat het aantal overschrijdingen van de Europese norm voor stikstofdioxide gedaald. Het is sinds 2015 ook voor Nederland verplicht om aan de Europese norm te voldoen. Kijken we naar de grote steden en specifiek naar Amsterdam en Rotterdam in vergelijking met andere Europese steden, dan ligt de concentratie van fijnstof op het Europese gemiddelde en ook het gemiddelde van de andere grotere steden.

Roet

Vooralsnog voor wat betreft de handhaving vooral gekeken naar PM10, de aanwezigheid van stikstofdioxide en fijnstof. Een andere vervuiler van de lucht is roet. Dit wordt vooral uitgestoten door verkeer. Roet is erg slecht voor de gezondheid. Zo is gebleken dat voor elke 0,5 milligram roet per kubieke meter lucht en bij langdurige blootstelling mensen gemiddeld genomen drie maanden korter leven. Verder is het wat betreft de luchtkwaliteit zo dat de kleine fractie fijnstof als algemene indicator gebruikt.

Extra veel roet in de lucht langs de snelwegen en in de grote steden van ons land

Tenslotte over roet in de lucht, het zal geen verrassing zijn dat langs de grote wegen en in de stad de concentraties roet groter zijn dan elders. Dat was zo en dat is nog steeds het geval zo blijkt ut de metingen die plaatsvinden. Wat betreft de kwaliteit van lucht in jouw huis kun je zelf de nodige maatregelen nemen. Zo is de aanschaf van een CO2 meter zeer verstandig. Deze meter geeft aan wanneer er sprake is van een te hoge concentratie koolstofdioxide in de lucht. Een te hoge concentratie kan resulteren in klachten als hoofdpijn, allergische reacties en een sterk verminderde concentratie. Een CO2 meter kan je steeds precies vertellen wanneer je moet verluchten en ventileren. Koop je daarbij een hygrometer, dan kun je ook de luchtvochtigheid in je woning prima monitoren.
Terug naar blog